Gå videre til innhold
Resultat 3. kvartal Glitre Energi

Nyhet -

Resultat 3. kvartal Glitre Energi

Glitre Energi publiserte i dag resultatet for 3. kvartalet. Resultatet er preget av svært lave kraftpriser. For konsernet falt EBITDA fra 97,0 mnok i 3. kvartal i fjor til 22,9 mnok inneværende kvartal. Endringen er utelukkende relatert til Kraftproduksjon, og øvrige segmenter viser omtrent uendret EBITDA i forhold til tilsvarende periode i fjor.

Glitre Energi har en aktiv sikringsstrategi for å avdempe svingninger i resultat etter skatt. Dette bidro til at resultat etter skatt for segmentet Kraftproduksjon ikke ble redusert med mer enn 10,1 mnok ift. tilsvarende kvartal i fjor, og at resultat etter skatt for konsernet som helhet ble 5,5 mnok mot 6,6 mnok i samme periode i fjor.

Kraftproduksjonen på 523 GWh i 3. kvartal var 8% høyere enn samme periode i fjor. Realisert kraftpris ble redusert med 45% fra 301 NOK/MWh i 3. kvartal 2019 til 165 NOK/MWh i 2020. Den oppnådde kraftprisen er 219% høyere enn markedsprisen i prisområdet hvor Glitre Energi leverer kraft (NO1), og skyldes tidligere inngåtte sikringskontrakter.

I september meldte Glitre Energi at konsernet sonderer mulighetene for en fusjon med Agder Energi. En eventuell fusjon vil styrke konkurransekraften og lønnsomheten for konsernene, og utvikle nye arbeidsplasser og verdiskaping i de to regionene. Arbeidet med intensjonsavtale pågår og så sant det oppnås enighet mellom styrene vil denne legges frem for eierne på nyåret. Fremdriften i samtalene er god. For ytterligere informasjon vises det til børsmelding den 15. september og nyhetssak på konsernets hjemmeside den 10. november.

Grønt rammeverk

Glitre Energi utstedte i september det første grønne obligasjonslånet i tråd med konsernets rammeverk for finansiering av grønne investeringer. Obligasjonen på 300 mnok med 5 års løpetid ble tatt godt imot av markedet og ble overtegnet i løpet av kort tid. Midlene vil bli benyttet til å finansiere og refinansiere prosjekter innenfor områdene Vannkraftproduksjon og Kraftnett. CICERO Senter for klimaforskning har som ekstern og objektiv tredjepart vurdert rammeverket til "Dark Green" med «Excellent» score på governance.

Glitre Energi eier og drifter samfunnskritisk infrastruktur og siden utbruddet av Covid-19 har Glitre Energi iverksatt en rekke tiltak for å sikre stabil drift og bidra til lavere smittetrykk i samfunnet. Konsernets beredskapsorganisasjon følger utviklingen tett, og iverksetter tiltak når det er nødvendig.

Fremtidsutsikter

De økonomiske resultatene fra kjernevirksomheten i Glitre Energi er påvirket av både markedsbestemte priser, inngåtte sikringskontrakter, hydrologiske forhold og rammebetingelser gitt av offentlige myndigheter.

Det har i 2020 vært en kraftig nedgang i terminprisene på kraft. Konsernets sikringsaktiviteter medfører imidlertid at oppnådd kraftpris for årene 2020 – 2022 ikke forventes å ha samme nedgang.

Lønnsomheten i kraftnettvirksomheten påvirkes i all hovedsak av de rammebetingelser offentlige myndigheter setter og hvor effektivt nettselskapet driver i forhold til sammenlignbare selskaper. Kraftnettvirksomheten forventes å gi Glitre Energi en stabil og god avkastning også i tiden fremover.

Innenfor kraftomsetningsvirksomheten legger styret til grunn positive resultater også i årene fremover. Teknologiske endringer og endringer i rammebetingelser forventes å gi økt konkurranse i kraftomsetningsvirksomheten. Glitre Energi jobber for å styrke sluttbrukeraktivitetene gjennom effektiviseringer og utvikling av nye forretnings-muligheter.

Styret forventer en positiv utvikling av lønnsomheten i Viken Fiber også i årene fremover.

Det ventes en økt konsolidering i bransjen og styret mener at det er et betydelig verdiutviklings-potensial i å restrukturere eierskapet. Dette er bakgrunnen for at styret har startet sonderinger om fusjon med Agder Energi. 

Les hele 3. Kvartalsrapporten her

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Pål Skjæggestad

Pål Skjæggestad

Konsernsjef Glitre Energi 900 33 690
Margrethe Smith

Margrethe Smith

Konserndirektør Strategi og virksomhetsstyring 971 92 949

Vi gjør morgendagen helt elektrisk!

Glitre Energi eier, utvikler og drifter livsnødvendig infrastruktur basert på den fantastiske vannkraften. Vi produserer 100 % fornybar energi, og leverer den hjem til de tusen hjem og virksomheter. Vi har fokus på å skape store verdier, ta miljøansvar og være en pådriver for et helt elektrisk samfunn.

Glitre Energi AS
Grønland 67
3045 Drammen