Gå videre til innhold
Lave kraftpriser preger første halvår
Lave kraftpriser preger første halvår

Nyhet -

Resultat 2. Kvartal Glitre Energi

Resultatet for 2. kvartal 2020 er preget av svært lave kraftpriser. For konsernet falt EBITDA fra 196,9 mnok i 2. kvartal i fjor til 110,8 mnok inneværende kvartal. 

Endringen er utelukkende relatert til Kraftproduksjon og øvrige segmenter viser bedre resultater enn tilsvarende periode i fjor. Glitre Energi har en aktiv sikringsstrategi for å avdempe svingninger i resultat etter skatt. Ved inngangen til 2020 hadde konsernet sikret nesten halvparten av produksjonen. Dette bidro til at resultat etter skatt for segmentet Kraftproduksjon var tilnærmet uendret og at resultat for konsernet som helhet ble 56,8 mnok mot 48,9 mnok i samme periode i fjor.

Kraftproduksjonen på 643 GWh i 2. kvartal var 2% lavere enn samme periode i fjor. Realisert kraftpris ble redusert med 48 prosent fra 341 NOK / MWh i 2. kvartal 2019 til 177 NOK/MWh i 2020. Den oppnådde kraftprisen er 223% høyere enn markedsprisen i prisområdet hvor Glitre Energi leverer kraft (NO1), og skyldes tidligere inngåtte sikringskontrakter.

Glitre Energi AS betalte i løpet av kvartalet 189,1 mnok i utbytte til sine eiere og Glitre Energi Nett Holding AS betalte 33,0 mnok til minoritetseierne i nettselskapet. Samlet utbyttebetaling var 222,1 mnok.

Glitre Energi eier og drifter samfunnskritisk infrastruktur og siden utbruddet av Covid-19 har Glitre Energi iverksatt en rekke tiltak for å sikre stabil drift og bidra til lavere smittetrykk i samfunnet. Konsernets beredskapsorganisasjon følger utviklingen tett, og det blir iverksatt tiltak når situasjonen tilsier at det er nødvendig.

Fremtidsutsikter

De økonomiske resultatene fra kjernevirksomheten i Glitre Energi er påvirket av både markedsbestemte priser, inngåtte sikringskontrakter, hydrologiske forhold og rammebetingelser gitt av offentlige myndigheter.

Det har i første halvår vært en kraftig nedgang i terminprisene på kraft. Konsernets sikringsaktiviteter medfører imidlertid at oppnådd kraftpris for årene 2020 – 2022 ikke forventes å ha samme nedgang.

Lønnsomheten i kraftnettvirksomheten påvirkes i all hovedsak av de rammebetingelser offentlige myndigheter setter og hvor effektivt nettselskapet driver i forhold til sammenlignbare selskaper. Kraftnettvirksomheten forventes å gi Glitre Energi en stabil og god avkastning også i tiden fremover.

Innenfor kraftomsetningsvirksomheten legger styret til grunn positive resultater også i årene fremover. Teknologiske endringer og endringer i rammebetingelser forventes å gi økt konkurranse i kraftomsetningsvirksomheten. Glitre Energi jobber for å styrke sluttbrukeraktivitetene gjennom effektiviseringer og utvikling av nye forretnings-muligheter.

Styret forventer en positiv utvikling av lønnsomheten i Viken Fiber også i årene fremover.

Det ventes en økt konsolidering i bransjen og styret mener at det er et betydelig verdiutviklings-potensial i å restrukturere eierskapet, spesielt blant landets nettselskap. Glitre Energi ønsker aktivt å bidra til en konsolidering i bransjen der det skaper verdier for eierne og det for øvrig er formålstjenlig for selskapet.

Les hele rapporten her. 

Drammen, 28. august 2020

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Pål Skjæggestad

Pål Skjæggestad

Konsernsjef Glitre Energi 900 33 690
Margrethe Smith

Margrethe Smith

Konserndirektør/CFO Strategi og virksomhetsstyring/CFO 971 92 949

Vi gjør morgendagen helt elektrisk!

Glitre Energi eier, utvikler og drifter livsnødvendig infrastruktur basert på den fantastiske vannkraften. Vi produserer 100 % fornybar energi, og leverer den hjem til de tusen hjem og virksomheter. Vi har fokus på å skape store verdier, ta miljøansvar og være en pådriver for et helt elektrisk samfunn.

Glitre Energi AS
Grønland 67
3045 Drammen