Gå videre til innhold
Resultat 2. kvartal 2022

Nyhet -

Resultat 2. kvartal 2022

Lav kraftproduksjon og høy sikringsgrad preger resultatet for 2. kvartal  

I 2. kvartal 2022 var kraftproduksjonen historisk lav som følge av svært tørt vær med lite nedbør over en lang periode. Dette har påvirket produksjonsvolum og inntjeningen fra vannkraften negativt. Høye kraftpriser gjennom kvartalet ga begrenset bidrag fra kraftproduksjonen da konsernet gikk inn i 2022 med en sikringsgrad tilpasset en normal hydrologisk utvikling. Utover året har det derfor vært nødvendig å kjøpe tilbake kraft i et stadig stigende marked for å unngå å bli oversikret.

De stigende kraftprisene medførte også betydelig økte kostnader relatert til nettap for Kraftnett segmentet. Selskapet har i en allerede anstrengt situasjon for nettkundene valgt å ikke justere nettariffene fullt ut i takt med denne kostnadsøkningen. På tross av at den underliggende driften i kraftnett er meget bra gir overnevnte effekter negative resultater også for dette segmentet i kvartalet.

Resultat før skatt i 2. kvartal 2022 ble 203,5 mnok, mens resultat etter skatt ble -20,0 mnok som følge av en høy skattekostnad på 223,4 mnok. Bortfall av produksjonsvolum og høy sikringsgrad ved inngangen til året har medført svært svake resultater etter skatt, da grunnrenteskatten beregnes på basis av spotpris.

Kraftproduksjonen var 386 GWh i 2. kvartal som er 41% lavere enn samme periode i fjor. Kvartalet har gjennomgående vært preget av en tørr værtype som har gitt lite nedbør og tilsig i perioden. Myndighetene har i tillegg oppfordret kraftprodusentene til å spare vann fra magasiner, noe som har bidratt til å forsterke effekten av det tørre været i Glitre Energis områder.

Glitre Energi har en sikringsstrategi med målsetning om å gi forutsigbare og stabile resultater. I tråd med denne strategien hadde selskapet gjennom 2. kvartal en sikringsgrad som medførte at realisert kraftpris var 67% lavere enn markedsprisen.

For første halvår ble resultat før skatt 562,8 mnok mot 415,1 mnok i første halvår 2021, mens resultat etter skatt var 78,9 mnok sammenliknet med 174,5 mnok i samme periode i fjor.

Usikkerheten og uroligheten i kraftmarkedene fortsetter å øke. Volatiliteten som følge av geopolitiske hendelser blir ytterligere forsterket av en anstrengt ressurssituasjon i de sørlige delene av Norge. Ytterligere prisoppgang og ekstreme priser kan ikke utelukkes dersom været forblir tørt kombinert med en krevende forsyningssituasjon i Europa gjennom vinteren. De store prisvariasjonene innad i Nordpool-området, og den ekstraordinære prisøkningen på kraft i Sør-Norge, løfter isolert sett resultatprognosene frem i tid betydelig og normalt ville det vært attraktivt å prissikre på dette nivået. Usikkerheten for endringer i rammebetingelser, kombinert med et illikvid og ustabilt kraftmarked, har medført at selskapet i fjor besluttet inntil videre å ikke inngå nye prissikringsavtaler. Selskapet har derfor relativt lite prissikring i 2024 og har nærmest full eksponering mot spotpris fra 2025 og videre fremover.

Glitre Energi fullførte kjøpet av 51% av Asker Nett den 15. juni og har startet arbeidet med å videreutvikle selskapet for å forsterke strømforsyningen og forbedre effektiviteten i nettselskapet. Ytterligere informasjon om de regnskapsmessige effektene av transaksjonen er inkludert i note 4 Virksomhetssammenslutning. I tillegg ble et nytt selskap (Campus Tofte AS) etablert i samarbeid med Vardar og Hurum Energi for å utvikle og digitalisere tjenester innen grønn energi.

Eierne i Glitre Energi og Agder Energi har gjennom sommeren behandlet anbefalingen fra styrene om fusjon mellom de to konsernene. Neste steg i prosessen er at styrene bekrefter sin anbefaling og innkaller generalforsamlingen til å ta endelig stilling til fusjonen. Generalforsamling i begge selskaper er planlagt avholdt den 20. september. Gitt eieraksept og nødvendig myndighetsgodkjenning, forventes transaksjonen å være gjennomført i 4. kvartal 2022.

Fremtidsutsikter

De økonomiske resultatene fra kjernevirksomheten i Glitre Energi er påvirket av både markedsbestemte priser, inngåtte sikringskontrakter, hydrologiske forhold og rammebetingelser gitt av offentlige myndigheter.

Kraftmarkedet preges av en høy grad av usikkerhet og med et stort utfallsrom for fremtidig utvikling. På kort sikt ser de høye prisene ut til å vedvare og Glitre Energi vil i årene som kommer i større og større grad eksponeres for disse prisene med tilhørende positiv effekt på resultatene med mindre markeds-forholdene endrer seg i løpet av perioden.

Emner

Kontakter

Vi gjør morgendagen helt elektrisk!

Glitre Energi eier, utvikler og drifter livsnødvendig infrastruktur basert på den fantastiske vannkraften. Vi produserer 100 % fornybar energi, og leverer den hjem til de tusen hjem og virksomheter. Vi har fokus på å skape store verdier, ta miljøansvar og være en pådriver for et helt elektrisk samfunn.

Glitre Energi AS
Grønland 67
3045 Drammen